[ Webhosting profitux.cz ]
 
[ Webhosting profitux.cz ]

Global Navigation

Top Navigation

Left Navigation

Content

 
[ Webhosting profitux.cz ]
 
Současnost
Počet obyvatel97
Mužicelkem42
do 18 let8
nad 18 let34
Ženycelkem55
do 18 let9
nad 18 let46
Počet domů40
Hustota obyvatel23,13 obyv./km2

V obci se nachází kanalizace, ale bez napojení na čističku odpadních vod, a veřejný vodovod. Obec s rozšířenou působností pro Oslavičku je Velké Meziříčí. O zdraví pečují ve větších obcích soukromí lékaři. Pro naši obec je středisko zdravotní péče v Budišově. Ale vážné případy je nutné odvážet do nemocnic v Třebíči, případně v Mostištích. Poštou patří Oslavička pod obec Rudíkov, kam také dojíždějí děti z obce do základní školy, a kde je vedena matrika.

Náboženství

Věřící jsou téměř výhradně římskokatolického vyznání. 70,2 % obyvatel Oslavičky se hlásí k nějaké církvi – zejména římskokatolické a evangelické. Farnosti jsou v Rudíkově, ve Velkém Meziříčí a v Třebíčí se nachází děkanství. Většina obyvatel se hlásí k české národnosti.

Hospodářství

V mikroregionu Horácko je rozvinuté především zemědělství. Průmysl je zastoupen méně, jedná se vesměs o menší soukromé provozovny. Jsou zde činná zemědělská družstva (zemědělské plochy v katastru obce z větší části obhospodařuje zemědělské družstvo Liber se sídlem v Rudíkově) a další rostlinné či živočišné výrobny a podniky. Hospodaří tu i soukromí zemědělci. Pěstují se zejména brambory, žito a ječmen, místy i kukuřice, často řepka, rozšířeny jsou jeteloviny a luštěniny. Z živočišné výroby je to především chov prasat, skotu, ovcí a drůbeže včetně kachen (v obci Oslavička je to chov především v domácích hospodářstvích). Údržbou lesů a těžbou dřeva se zabývají zejména Lesy České republiky a Lesy a rybářství Velké Meziříčí (soukromý podnik) – tato firma také v rybnících v katastru obce provozuje chov ryb. Jinak jsou lesy také často v péči soukromníků.

Rozloha a využití pozemků v katastru obce:

Celková výměra pozemku (ha)419,4053
Lesní půda (ha)139,3452
Louky (ha)47,4507
Orná půda (ha)185,9545
Ostatní plochy (ha)25,3541
Vodní plochy (ha)14,8373
Zahrady (ha)2,8053
Zastavěné plochy (ha)3,6582
Zemědělská půda (ha)236,2105

Služby

Konkrétně v obci Oslavička jsou 4 podnikatelské subjekty.

V obci není žádný obchod. Nejbližší potraviny jsou v 5 km vzdáleném Rudíkově.

V obci také existuje sbor dobrovolných hasičů.

Doprava

Doprava je zajištěna autobusovým i vlakovým spojením. Obec má tři autobusové zastávky: Oslavička, Oslavička-rozcestí, Oslavička-hájovna. A jednu vlakovou zastávku na trati č. 252 Studenec – Křižanov. V srpnu roku 2005 začala stavba obchvatu obce Oslavičky, která je jednou ze tří staveb na silnici II/360 spojující Třebíč s dálnicí D1. Obchvat Oslavičky měří 2,57 km. Stavba obchvatu je rozdělena do tří úseků, z nichž jsou první dva již zrealizované, realizace poslední etapy proběhne v nejbližší době. Součástí tohoto úseku obchvatu je i stavební objekt – opatření pro ochranu obojživelníků. Oslavičkou dříve projely, podle pět let starého sčítání, až tři tisíce aut.


Sidebar

Footer